АБВ на Македонското Стопанство

Деловен именик за Република Македонија

Продукти: Печатено издание, ЦД-Верзија и Веб пребарувач
Дејности: МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, КОНСАЛТИНГ; ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН И РЕПРО СТУДИА; ИЗДАТЕЛСТВО; ИНФОРМАЦИИ; КОНСАЛТИНГ, МЕНАЏМЕНТ УСЛУГИ; МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА - Скопје

 

За АБВ...

Издавачката куќа "ИДЦ-93" е формирана 1993год. со цел да подготвува и издава деловен телефонски именик за Република Македонија.

Намерата на издавачот беше да се соберат податоци за деловните субјекти во Република Македонија и на едно место да може да се претстават сите чинители на нашето стопанство, кое во тие години минуваше низ почетоците на транзициониот период, кој налагаше формирање на мали и средни компании, расчленување и приватизација на поголемите фирми, а со тоа и чести промени на сопственичката структура и нивните контакт податоци.

Постоечката потреба од информации и деловни контакти, направи именикот АБВ да биде широко прифатен во стопанството, здравството, школството, сите државни и владини институции кои уште од првото издание се дел од именикот АБВ. За тоа сведочи растот во обем, како и тираж на АБВ, кои се зголемуваат од година во година. Потребите на нашите корисници и нивните сугестии помагаа во подобрување на квалитетот на секое ново издание, како во понудените информации и начинот на презентирање, така и во креирањето на рекламниот простор на именикот.

Првото издание на АБВ излегува во 1994год. и е само по градови. Тој концепт се задржува во наредните изданија се досега, како име на фирма но со комплетен опис на дејноста која активно ја извршува самата фирма. Од третото издание АБВ '96 добива и втор дел како АБВ по дејности и таа форма ја задржува и денес како печатена и електронска верзија, за да денес АБВ се продуцира како печатена, CD и on-line веб верзија со континуирано 24h ажурирање на податоците.

АБВ именикот е прва и најстара публикација од овој вид, со најголем број на информации (преку 400.000 информации) и единствена има наједноставно пребарување според име на фирма и град (печатена верзија) во која се сместени повеќе од 30.000 активни правни лица во Република Македонија.

Покрај македонската верзија, АБВ се печати на Англиски и Албански јазик во делот на АБВ по дејности, во рекламно-презентирачкиот дел и во веб пребарувачот.

Издавачката куќа АБВ денес брои 10 вработени и преку 20 соработници од Скопје и поголемиот дел на градови во Република Македонија. Основач и директор е дип. маш. инж. Мирче Ѓорески, уредник проф. Елизабета Ѓореска.

Градејќи го стилот на деловното информирање и поттикнување на нови контакти на домашните и странските деловни партнери, АБВ и понатаму ќе вложува напор во правец на претставување на Македонското стопанство на домашниот и странскиот пазар.

Со Почит!